Prace

Poradnik pisania pracy dyplomowej

Pomysł samodzielnego stworzenia pracy dyplomowej może początkowo wywoływać niepokój, zwłaszcza z powodu rozbudowanej struktury i konieczności późniejszej prezentacji przed komisją egzaminacyjną. Niemniej jednak, skutecznie zaplanowana metodyka tworzenia pracy może znacznie ułatwić ten proces. Wypracowanie takiej efektywnej metodyki umożliwia poniższy przewodnik.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kroków, które powinny być wykonane systematycznie, w celu efektywnego przygotowania i prezentacji pracy dyplomowej, oraz zdobycia najwyższek możliwej oceny:

  1. Przede wszystkim, warto rozpocząć od opracowania spisu treści. Taki początek pozwoli na etapowe rozwijanie treści pracy. Jeżeli masz wątpliwości, jak powinien wyglądać Twój spis treści, skonsultuj się z promotorem. Możesz także poprosić o dostęp do wcześniejszych prac dyplomowych, które posłużą jako punkt odniesienia i inspiracja do Twojej pracy. Po utworzeniu spisu treści, możesz przejść do kolejnego etapu.
  2. Po stworzeniu kompletnego spisu treści, czas na zgromadzenie materiałów potrzebnych do napisania poszczególnych rozdziałów pracy. Na tym etapie kluczowe jest przestrzeganie wytycznych określonych przez uczelnię (dziekanat). Podczas pisania, upewnij się, że format tekstu i inne parametry są zgodne z wytycznymi. W przeciwnym wypadku, w późniejszym czasie konieczne może być przeglądanie pracy i poprawianie błędów. Przy wyszukiwaniu materiałów, skorzystaj z programu komputerowego w bibliotece, który powinien być dostępny na każdej uczelni. Dzięki wpisywaniu interesujących Cię fraz, znajdziesz literaturę, która posłuży jako podstawa do napisania pracy dyplomowej.
  3. Po zebraniu odpowiednich źródeł literatury, warto je zorganizować. Najlepiej spiąć razem ze sobą kartki, które wykorzystamy do konkretnego punktu lub podpunktu w pracy dyplomowej. Taki zorganizowany sposób przechowywania notatek ułatwi późniejsze wyszukiwanie informacji. Warto również podkreślać interesujące fragmenty w materiałach podczas ich przeglądania.
  4. Gdy już masz wszystkie potrzebne materiały do pisania pracy, można rozpocząć proces tworzenia tekstu. Każda praca rozpoczyna się od strony tytułowej, którą można pobrać ze strony internetowej uczelni. Następnie umieszcza się oświadczenie, w którym student deklaruje, że jego praca dyplomowa została napisana niezależnie i nie jest plagiatem. Zarówno strona tytułowa, jak i oświadczenie powinny być podpisane. Kolejnym elementem jest spis treści, który musi być sformatowany zgodnie z wytycznymi dziekanatu.
  5. Na początku spisu treści umieszcza się cel i zakres pracy oraz wprowadzenie. Te elementy są niezmiernie istotne, ponieważ promotor i recenzent zwracają na nie szczególną uwagę, a komisja egzaminacyjna zwykle zapoznaje się z nimi podczas egzaminu dyplomowego. Cel i zakres pracy to krótki fragment, w którym omówiony jest cel pracy (jedno lub dwa zdania) oraz zawartość pracy dyplomowej. Jeżeli twoja praca zawiera analizę, tabele, mapy, wykresy, powinnaś/powinieneś to zaznaczyć w tym miejscu.
  6. Kolejnym punktem jest wprowadzenie, które jest równie ważne, co punkt pierwszy. Wprowadzenie powinno być bardziej rozbudowane i zawierać około pół strony tekstu. Wprowadzenie zwykle zawiera szczegółowe informacje o zawartości pracy, metodzie gromadzenia materiałów, osiągniętych rezultatach, takich jak tabele czy wykresy. Jeżeli w pracy zostały wykorzystane programy komputerowe, powinieneś/powinnaś to tutaj zaznaczyć.
  7. Następne punkty w pracy to już właściwe rozdziały. Pierwsza część pracy dyplomowej to część teoretyczna, w której znajduje się treść opracowana na podstawie literatury. Druga część pracy to część praktyczna, w której znajduje się analiza, podsumowanie, wnioski autora, czy też samodzielnie opracowane rezultaty w formie tabel, rysunków, wykresów czy map.
  8. Podsumowanie, które znajduje się na końcu części praktycznej pracy, jest równie ważne. To w nim omawia się najważniejsze treści zawarte w pracy w sposób podsumowujący.

Dzięki powyższym wskazówkom, możliwe jest stworzenie własnej, efektywnej strategii pisania pracy dyplomowej.